Category Archives: Buddhism

‘एकायनो मग्गो’ — एक मात्र मार्ग छ

भगवान बुद्धले संबोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि ४५ वर्षसम्म ग्राम ग्राम नगर नगर परिभ्रमण गरी जनकल्याणको लागि विमुक्ति मार्गको जुन अम...

Read More

Connect with us

Contact us

Itumbahal, Kathmandu, Nepal

01 4269621

info@itumbaha.org